avatar 0.00 100.00
avatar 0.00 100.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar

SVK

0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00