avatar 0.00 -30.00
avatar 0.00 -30.00
avatar 0.00 -30.00
avatar 0.00 -30.00
avatar 0.00 -30.00
avatar 0.00 -30.00
avatar 0.00 -30.00
avatar 0.00 -0.42
avatar

SVK

0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00